Avís Legal

Mònica Roselló Martínez (aromescanrossello), amb DNI: 43736896G, domicili en Partida Sot i Fontanet, 25, Lleida amb telèfon 653 292 553 i adreça de correu electrònic info@aromescanrossello.com, d’ara endavant AROMESCANROSSELLÓ posa a disposició dels internautes aquest lloc web en els termes d’avís legal recollits en les següents condicions:

Primera.- Definició d’usuari.

L’accés i/o l’ús atorga a qui ho realitza la condició d’usuari, acceptant des d’aquest moment i sense cap reserva les presents condicions generals, sense perjudici de les condicions particulars que pogués establir-se per a la regulació de determinats serveis i/o continguts. En cas que l’usuari sigui menor d’edat haurà d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals, que seran considerats responsables a tots els efectes de tots els actes realitzats pels menors al seu càrrec.

Segona.- Obligacions l’usuari.

L’usuari s’obliga a fer servir el lloc web de conformitat amb la legalitat vigent, la bona fe, l’ordre públic i els usos i costums generalment acceptats. Així mateix, l’usuari s’obliga a no utilitzar el lloc web amb fins il·lícits o lesius per als drets i / o interessos de AROMESCANROSSELLO i/o tercers, i a no causar perjudicis o impedir el normal funcionament de la pàgina web.

Tercera.- Responsabilitat de l’usuari.

L’ús que faci l’usuari del lloc web serà responsabilitat única i exclusiva d’aquest, mantenint en tot cas indemne a AROMESCANROSSELLO de qualsevol dany i/o perjudici que directament o indirectament, la no observació de les presents condicions generals per part de l’usuari, pogués ocasionar a l’usuari mateix o a tercers. En aquest sentit, AROMESCANROSSELLO es reserva el dret a denegar l’accés i/o ús de la pàgina web o de qualsevol dels seus continguts i/o serveis, a qualsevol usuari que hagi incomplert les presents condicions generals.

Quarta.- Responsabilitat de AROMESCANROSSELLO

AROMESCANROSSELLO no es fa responsable dels danys i/o perjudicis de qualsevol naturalesa que pogués sofrir l’usuari o un tercer derivats de:

La manca de disponibilitat, manteniment o efectiu funcionament del lloc web, dels seus serveis o dels seus continguts.

La falta d’utilitat, veracitat, adequació o validesa del lloc web, dels seus serveis o dels seus continguts per a satisfer les necessitats o expectatives de l’usuari.

Que un tercer, trencant les mesures de seguretat establertes utilitzi el lloc web, els seus continguts o serveis per a la remissió de virus, o accedeixi a realitzar un tractament no autoritzat de les dades emmagatzemades

Qualsevol ús del lloc web, els seus serveis i/o continguts que pogués realitzar l’usuari o un tercer, en contra de les condicions d’accés i ús dels mateixos.

Cinquena.- Autorització d’ús dels continguts.

Els continguts que es posen a disposició de l’usuari estan protegits pels drets de propietat intel·lectual necessaris i han estat legalment cedits als fins oportuns pels corresponents titulars dels mateixos. S’autoritza l’usuari a fer ús dels mateixos als fins expressament recollits en el lloc web oa les presents condicions generals, queda prohibida la reproducció, distribució, modificació o comunicació pública dels mateixos total o parcial, excepte per als casos legalment acceptats .

Sisena.- Autorització d’ús de les marques i logotips.

Queda expressament prohibit l’ús o reproducció de les marques i/o logotips de la pàgina web més enllà dels usos expressament previstos en les presents condicions.

Setena.- Enllaços externs.

Els enllaços externs posats a disposició de l’usuari tenen com a única finalitat facilitar l’accés a altres continguts i/o serveis que puguin ser del seu interès, no estant aquests gestionats ni controlats per AROMESCANROSSELLO i no assumeix cap tipus de responsabilitat directa ni indirecta en relació amb la licitud, veracitat, utilitat, qualitat o fiabilitat dels continguts i/o serveis que no estiguin directament gestionats o controlats per AROMESCANROSSELLO encara que aquests puguin ser accessibles a través del lloc web.

Vuitena.- Tractament de dades personals.

AROMESCANROSSELLO té establerta una política de privacitat que regula la recollida, emmagatzematge, tractament i ús de les dades personals que l’usuari faciliti. En aquest sentit, es garanteix el compliment de la seva banda d’aquesta política que pot ser consultada per l’usuari accedint a l’enllaç corresponent.

Novena.- Modificació i cancel·lació de les presents condicions.

AROMESCANROSSELLO es reserva el dret a modificar total o parcialment el lloc web, el seu disseny, continguts i/o serveis, així com les presents condicions quan així ho estimi oportú. Igualment, AROMESCANROSSELLO es reserva el dret a interrompre, suspendre temporalment o cancel·lar definitivament el lloc web o qualsevol dels continguts i/o serveis que l’integren, la seva única i discreció.

Desena.- Legislació aplicable i resolució de conflictes.

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de el domicili de l’usuari.